راهنماي استفاده از سايت

 
تاريخ:  كد ملي:*
استان:
select
*
 شهر:
select
*
نوع سرويس:
select
 
نوع شكايت:
select
موضوع شكايت:
select
نام اپراتور:
select

پيش از ارسال شكايت با اپراتور مربوطه تماس داشته ام 

در صورت نياز بازرسان سازمان جهت ورود به محل اينجانب به منظور تست سرويس ، اينجانب به عنوان متشاكي موافقت خود را با ورود بازرسان اعلام مي نمايم
    متن داخل كادر را اينجا وارد نماييد:
           

 
Powered by Tetis BPMS