امروز : سه شنبه 11 خرداد 1395 06:21:13
كاربر :" مهمان" خوش آمديد
 
               
 
 
 
 
 
 
 


 
     
 

راهنماي استفاده از سايت

تاريخ:  
استان:
select
*
 شهر:
select
*
نوع سرويس:
select
.
نوع شكايت:
select
*
نام اپراتور:

select
*


پيش از ارسال شكايت با اپراتور مربوطه تماس داشته ام 

در صورت نياز بازرسان سازمان جهت ورود به محل اينجانب به منظور تست سرويس ، اينجانب به عنوان متشاكي موافقت خود را با ورود بازرسان اعلام مي نمايم    متن داخل كادر را اينجا وارد نماييد:
           

 
 
     
Powered by Tetis BPMS